DIY-098 - 荣川乃亚2017年番号 催眠洗脳された完堕

DIY-098 - 荣川乃亚2017年番号 催眠洗脳された完堕

 或疑通剂之妙,用之如神,但我何以用通剂之妙,使之有如神之功乎。 或问燥症之不讲也久矣,幸吾子畅发燥症之门,以补六气之一。

 总之味甘皆入脾,又审其所兼之味,以兼入别脏,则主治可得而详矣。但其性甚动,入之补气药中则补气,入之补血药中则补血,入之升提药中则提气,入之降逐药中则逐血也。

铎劝学医幸尚虚怀。 能化物运四脏,皆功在湿也。

升之药制以盐,则能下降;下降之药制以酒,则能上升。吾所论各条已寓引经之义,通观自明,兹问曰∶六经六气本于《内经》明于仲景,能知经气则病药之理悉具。

补其气以生阳焉,补其血以,补其味以生精焉,补其食以生形焉。其能拓里达表,皆取黄从油膜中,而上行外通之义也。

夫生于北方,有阴中之阳药,则知生于南方,有阳中之阴药,如朱砂是。或问泻之义,古人止曰葶苈、大黄,而吾子言泻之法有六,岂尽可用葶苈、大黄乎?

Leave a Reply