pg麻将胡了

pg麻将胡了

《礼记》云∶食鹿去胃。 以重纸铺灰上晒干,完全取起,轻清在上者为秋石,重浊在下者刮去。

仍时复作,又教以阴炼秋石,用大豆黄卷煎汤下,遂愈,和其阴阳也。 性升,能直透巅顶。

人能终日不唾,则精气常留,颜色不槁;若久唾,则损精气,成肺病,皮肤枯涸。疗诸疳痢,腹中诸疮,煮汁饮,或烧灰酒服之。

若为猪狗食,令儿颠狂;虫蚁食,令儿疮癣;鸟鹊食,令儿恶死;弃于火中,令儿疮烂;近于社庙污水井灶街巷,皆有所禁。若鸡二唱则水不然矣。

女子七月齿生,七岁齿龀,三七肾气平而真牙生,七七肾气衰,齿槁发素。 盖乳乃阴血所化,生于脾胃,摄于冲任。

取下虫物,名状不一,急擒入油铛煎之。南诏备考∶镇南州城东二十里山中,世传仙人张明亨遗蜕瘗此。

Leave a Reply